Půjčovna lešení a mechanizace Pardubice Dražkovice Tuza

Půjčovna lešení a mechanizace Pardubice Dražkovice Tuza

U nás můžete zapůjčit různé lešení + kolečka na popojíždění, lešeňové kozy, míchačky, shoz na suť, zemní vrták,  mlýnek na břízolit a další stavební nářadí, stroje a mechanizaci. Nejlépe je předem se informovat o dostupnosti požadované věci a popřípadě zamluvit termín. Před zapůjčením je zapotřebí se prokázat platným dokladem.

 

Obchodní podmínky („OP“)

Tyto OP vydává pan Vladimír Tuza, IČ 42259487,

místem podnikání Blato 15, 53002 Pardubice

provozovna Stavebnin Dražkovice 53333

(„pronajímatel“ a „provozovna“) a upravují smluvní

vztahy mezi ním a třetími osobami („zákazník“), při

kterých pronajímatel pronajímá zákazníkovi jednotlivě

určené nářadí, stroje a jiné vybavení („dohoda“ a

řadí“).

Uzavření dohody o nájmu a převzetí nářadí

Dohodu je možné uzavřít pouze v provozovně, a to při osobním převzetí nářadí. Zákazník odpovídá za platnost údajů uvedených v dohodě, především kontaktních údajů.

Zákazník je povinen při převzetí nářadí toto řádně zkontrolovat a do dohody zaznamenat veškeré vady nářadí. Nejsou-li vady v dohodě uvedeny, platí, že nářadí bylo zákazníkovi předáno bez vad.

Zákazník podpisem dohody výslovně prohlašuje, že se pečlivě seznámil s pravidly a způsobem užívání pronajímaného nářadí, což mu bylo osobně sděleno a předvedeno při převzetí nářadí. Těmto pravidlům a předvedenému užívání úplně porozuměl, případné nejasnosti si ujasnil s pronajímatelem a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užíváním nářadí.

Zákazník není oprávněn dát pronajaté nářadí do podnájmu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele ani na něm provádět jakékoli změny. Zákazník odpovídá za veškerou škodu způsobenou jím či třetími osobami na pronajatém nářadí.

Pronajímatel je oprávněn požadovat, aby zákazník nářadí pojistil, je-li to účelně vzhledem k množství pronajímaného nářadí a/nebo jeho hodnotě a/nebo délce nájmu.

Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoli provést kontrolu pronajatého nářadí. Zákazník se zavazuje poskytnout pronajímateli veškerou nezbytnou součinnost.

Dohoda se uzavírá na dobu určitou uvedenou v dohodě, nebo na dobu neurčitou. Je-li dohoda uzavřena na dobu neurčitou, je pronajímatel oprávněn dohodu vypovědět i bez uvedení důvodu, a to ve výpovědní lhůtě 2 pracovní dny ode dne oznámení výpovědi zákazníkovi. Dohodu uzavřenou na dobu určitou lze prodloužit na základě písemné dohody pronajímatele se zákazníkem.

Vrácení nářadí

Zákazník je povinen vrátit nářadí v provozovně v poslední den platnosti dohody (v otevírací době provozovny), a to ve stavu, ve kterém jej od pronajímatele převzal (tj. především čisté a se všemi převzatými součástmi a příslušenstvím). Pronajímatel vrácení a stav nářadí potvrdí do dohody. Zákazník je povinen při vrácení nahradit pronajímateli veškerou škodu, kterou na nářadí způsobil. Za takovou škodu se nepovažuje běžné opotřebení. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že za vrácení znečištěného nářadí je zákazník povinen uhradit pronajímateli náklady vyčištění ve výši 100,- Kč/kus nářadí. Stanoví-li ceník jinou částku za vyčištění, platí ta v ceníku uvedená. Neuhradil-li zákazník pronajímateli způsobenou škodu či náklady na vyčištění při vrácení nářadí v provozovně, je tak povinen učinit nejpozději do 7 dní po vrácení. Pro případ prodlení si smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

Nájemné, ceník, kauce a úhrada nájemného

Nájemné se řídí ceníkem pronajímatele zveřejněným v době uzavření dohody na www.stavebniny-bazar-pardubice.cz.

Pronajímatel si vyhrazuje právo ceník kdykoli změnit. Změna je účinná okamžikem vyvěšení na webových stránkách pronajímatele a platí pro dohody uzavřené po takovém vyvěšení. Nájemné je stanoveno za jeden započatý den nájmu. Nájemné je splatné při vrácení nářadí v provozovně.

Pronajímatel je oprávněn žádat složení kauce v přiměřené výši. Pronajímatel se zavazuje kauci vrátit oproti vrácení nářadí a zaplacení nájemného v plné výši.

Pronajímatel si vyhrazuje právo započíst na kauci své pohledávky z nájemného, smluvních pokut, náhrady škody či jiných svých pohledávek za zákazníkem.

Sankce a odstoupení od dohody o nájmu

Zákazník je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s vrácením nářadí. Nárok na náhradu škody zůstává nedotčen.

Pronajímatel je oprávněn od dohody odstoupit, užívá-li zákazník nářadí způsobem, kterým hrozí vzniknout na nářadí škoda, neumožnil-li zákazník pronajímateli či jím pověřené osobě kontrolu nářadí a/nebo bylo-li se zákazníkem zahájeno insolvenční řízení.

Právní úprava a spory

Dohoda a tyto OP se v dalších otázkách řídí především zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Je-li zákazníkem podnikatel jednající v rámci své podnikatelské činnosti, uplatní se i zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Případné spory budou předloženy k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu České republiky. Je-li zákazníkem podnikatel jednající v rámci své podnikatelské činnosti, je dána dohodou smluvních stran místní příslušnost soudu dle místa podnikání pronajímatele.

Změna obchodních podmínek

Pronajímatel si vyhrazuje právo tyto OP kdykoli změnit. Změna je účinná okamžikem vyvěšení na

www.stavebniny-bazar-pardubice.cz.

Tyto OP jsou zveřejněny a účinné ode dne 1. 12. 2014.

Otevírací doba

Letní čas:

PO:        10:00 - 16:30
ÚT - PÁ: 8:00 - 16:30

Sobota:  přes prázdniny soboty zavřeno

Zimní čas:
Po - Pá: 10:00 - 15:30
Sobota: Zavřeno

Nákup možný mimo otevírací dobu dle domluvy na tel. čísle

604 438 471
Plánovaná dovolená a svátky

DOVOLENÁ: od 1.8. do 16.8.

Přes prázdniny soboty zavřeno!

 

Napište nám - momentálně nedostupné
Jsme na Facebooku

facebook

QR Kontakt